SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
STADGAR För SKANÖR-FALSTERBO TENNISKLUBB
Stadgarna är antagna 1948, med ändringar senast 26 mars 2008 

§1
Ändamål 
Skanör-Falsterbo Tennisklubb (SFTK) har till ändamål att i sig förena utövare av tennissporten i syfte. 
att verka för tennissportens främjande 
att främja god kamratskap mellan klubbens medlemmar 
att genom aktiv och bred ungdomsverksamhet ge ungdomar god utbildning i tennissporten samt fostran till goda idrottsutövare och samhällsmedborgare.
samt 
att i övrigt följa upprättad policy. 

§2
Medlemskap 
Medlemskap i SFTK kan erbjudas till en av tennissporten intresserad person, som erlägger föreskriven medlemsavgift och är beredd att följa klubbens stadgar. Medlemskap beviljas av styrelsen. 
Den som tillhör annan idrottsorganisation skall, för att vinna inträde i klubben, ha fullgjort sina skyldigheter till organisationen i fråga, enligt Riksidrottsförbundets stadgar. 
Medlem får icke utan styrelsens medgivande representera annan idrottsförening. 
Medlem som önskar utträde ur klubben skall anmäla detta till styrelsen. 

§3
Hedersmedlem 
Till hedersmedlem i klubben kan den utses, som på ett framträdande sätt har gynnat klubben eller fämjat dess syften. Hedersmedlem utses, efter förslag av styrelsen, av enhälligt årsmöte. Hedersmedlem erlägger ingen medlemsavgift. 

§4
Medlemsavgifter 
Medlemsavgift fastställs, för kommande verksamJ1etsår, av ordinarie årsmöte. 
Verksamhetsåret omfattar tiden 1 /1 - 31/ 12. 

§5
Styrelsen 
Klubben utser inom sig en styrelse, bestående av klubbens ordförande, som även skall vara styrelsens ordförande, särskilt vald för ett år, och 4 - 8 andra ledamöter, valda för två år. Dock skall av dessa halva antalet avgå årligen. Första året avgår hälften av ledamötema genom lottning. 
Styrelsen skall alltid, ordföranden inräknad, bestå av ojämnt antal ledamöter. 
Klubben utser dessutom inom sig styrelsesuppleanter till ett antal av minst 2 och högst 5, alla valda för ett år. 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och materialförvaltare. 
Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande, däri inräknat suppleanter. Vid lika röstetal gäller den mening som företräds av ordföranden. 
För att behandla löpande ärenden kan styrelsen inom sig utse ett arbetsutskott. 

§6
Organisation 
Klubbens verksamhet bör bedrivas i sektionsform, exempelvis ungdomssektion, damsektion och motionsspelarsektion. 
Styrelsen utser ledamöter i de olika sektionema. Ledamötema väljs för en tid av ett år 

§7
Rösträtt 
Medlemmar, som vid tiden för rösträttens utövande fyllt 16 är och erlagt sina medlemsavgifter samt hedersmedlemmar, bär rösträtt vid klubbens årsmöte och andra allmänna möten. Varje medlem bär en röst. Genom fullmakt äger icke någon deltaga och utöva rösträtt. 

§8
Möten 
Ordinarie årsmöte hålls före mars månads utgång. Kallelse till årsmöte skall utsändas senast 10 dagar före mötesdagen. Därutöver hålls ett klubbmöte i juli eller augusti samt extra möten när så erfordras. Pä extra möten får endast förekomrna sådana ärenden, vilka upptagits i den utfärdade kallelsen. 
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande. 

§9
Årsmöte 
Vid klubbens ordinarie årsmöte skall förekomma följande ärende: 
1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande för årsmötet.
3. Val av sekreterare för årsmötet.
4. Val av person att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.
5. Fråga om årsmötets behöriga utlysning
6. Styrelsens årsberättelse
7. Revisorernas berättelse.
8. Fastställande av balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
10. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
11. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller av medlem inlämnats minst 5 dagar före årsmötet.
12. Val av ordförande för klubben
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter till det antal årsmötet beslutar utse.
14. Val av en revisor och en revisorsuppleant.
15. Val av två ledamöter i valberedningen
16. Årsmötets avslutande.

§10
Val och votering 
Val av styrelse och revisorer sker med slutna sedlar, såvida ej valet kan ske med acklamation. 
Andra val sker öppet, liksom voteringar i andra frågor, såvida ej sluten röstning påyrkas. 

§11
Stadgar 
Väcks förslag om ändring eller tillägg till klubbens stadgar, kan ett sådant behandlas endast pä möte, till vilket kallelse upptar uttryckligt tillkännagivande. 
För att förslaget skall anses vara antaget, fordras tillika att beslutet fattas på två möten, mellan vilka minst 30 dagar förflutit och att förslaget på det möte som sist hållits, biträdes av minst två tredjedelar av de angivna rösterna. 
För att bestämmelserna i stadgarna om klubbens upplösning skall kunna ändras, fordras, att beslut därom fattas på sätt som angivits i § 12. 

§12
Upplösning 
För upplösning av klubben fordras, att beslut fattas på två möten, mellan vilka minst sex månader förflutit, samt att på det möte som sist hålls, för förslaget rösta minst fyra femtedelar av de närvarande röstberättigade. 
Beslut om upplösning av klubben skall innehålla föresktift om användning av klubbens tillgångar för bestärnt, idrottsfrämjande ändarmål. Beslut skall omedelbart delgivas Riksidrottsförbundets förvaltningsutskott. 

§13
Övrigt 
Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar, allmänna tävlingsbestämmelser och övriga föreskrifter samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter 

PDF med våra stadgar och policy  klicka här »
 
Sponsorer & Samarbetspartners
SFTK på Facebook
Väder

klart.se